ประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอำพล จินดาวัฒนะ ที่ปรึกษากรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการชุมซนเข้มแข็งตำบลคลองหินปูน และชมบูธนิทรรศการของกลุ่มชมชนที่มีความโดดเด่นในตำบลคลองหินปูน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: