ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ เสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี พ.ศ. 2566

👉 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ เสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี พ.ศ. 2566
สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นี้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวดวงเนตร วรโยธา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส เบอร์โทรศัพท์ 0-2378-8300 ต่อ 8389

เอกสารการสมัคร รายละเอียด สามารถสแกนได้ตาม OR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 👇


Share: