ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ.2564

หนังสือประชาสัมพันธ์

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ.2564 (กสส.01)

เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ.2564


Share: