ประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว <<


Share: