ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น
ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศรายชื่อ <<


Share: