นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)
>> นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<


Share: