จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมัชชาสวัสดิการสังคม รวมถึงร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ณ โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: