จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจและความสามารถจัดทำคลิป ร่วมส่งคลิป “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” เข้าประกวดภายใต้โครงการสัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้มารยาทไทยและมารยาททางสังคมช่วยแก้ไขปัญหาจราจร โดยให้เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด และทักษะผ่านการจัดทำคลิปวีติโอ ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด (hand pointing right)

>> ข้อมูลการประกวด <<

>> หลักเกณฑ์การประกวด <<


Share: