จังหวัดสระแก้วประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการสื่อสารมวลชน

จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลจากองค์การ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ทดแทนตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ 3 ปี (วันที่ 16 ตุลาคม 2566) ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
📌 โดยกำหนดระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลระหว่างวันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2564
หรือรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 👇

👉www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”👈


Share: