งานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสรตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานดังกล่าว และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: