งานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: