ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breaking the Cycle of Poverty in Thai Famiry

เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาความยากจน

ที่มา : คลังความรู้ SciMath

การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

ที่มา : หน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่


Share: