ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว : เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

 

         ก่อตั้งและเรื่มปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ในชื่อ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายทหาร เหรียญทอง ดำรงตำแหน่งประชา สงเคราะห์จังหวัดสระแก้วเป็นคนแรกปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ทั้งหมดในจังหวัด ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536  ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น  กรมประชาสงเคราะห์จึงไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสระแก้ว และต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม โดยการรวมหน่วยงานสังกัด 4 กระทรวงเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและและสวัสดิการสังคม สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ(สยช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ(กสส.)  สำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการคลัง หน่วยงานเหล่านี้ได้โอนมารวมเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขยายบทบาทเพื่อให้หน่วยงานในระดับชาติกลุ่มสังคม เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุนโยบายรัฐบาลมีการปรับปรุงบทบาทจากผู้ปฏิบัติและควบคุม มาเป็นผู้สนับสนุนเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกภารกิจหลักจะเป็นการกำหนดนโยบายการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดมาตรฐานมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมอย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว  ตามลำดับ ดังนี้

1.นางสาววารุณี พูลเจริญ                         1  ตุลาคม 2547 – 17 ตุลาคม 2547

2.นายอาณัติ   ทัศนกิจ                            16 ตุลาคม 2547 – 9 พฤศจิกายน 2548

3.นายวิเชียร   แก้วระคน                          10 พฤษภาคม 2548  –28  กุมภาพันธ์ 2549

4.นายปริญญา   เปี่ยมประถม                     1  มีนาคม 2549 – 30 กันยายน 2549

5.นายสุเทพ   อุทยาพงษ์                           1  ตุลาคม 2549 – 2 กรกฎาคม 2550

6.นายวิโรจน์   แจ้งพลอย                          1  ตุลาคม 2550 – 15 พฤศจิกายน 2552

7.นายพงษ์พิชญ์   ทองหิตานุวัฒน์               16 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2557

8. นายสถิตชัย  พ่วงอร่าม                         18 ธันวาคม 2557 – 15 มีนาคม 2559    

9.นายบัณจบ  ปัทมินทร์                            2 มีนาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

10.นายธนสุนทร  สว่างสาลี                       15 มกราคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561

11.นายกิตติ  ทวีทรัพย์                             18 เมษายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563

12.นางกัญญารัตน์ จิรจินดา                       16 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2566

13.นางกนกวรรณ สิงห์กาล                         2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial