ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) หลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับการอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ร่วมถึงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mx78t9pm
รายละเอียดเพิ่มเติม👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mwz5dw58
หรือ โทรศัพท์ 0 2659 6762 , 0 2659 6763


Share: