ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌 โดยขอให้จัดส่งข้อมูลประวัติผลงานดีเด่นย้อนหลังระหว่าง ปี 2561 – 2565 พร้อมหลักฐานและภาพประกอบ รูปละ/แห่งละ/คณะละ จำนวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 และ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://rb.gy/iyhday
👉 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.m-culture.go.th/sakaeo หรือ 0 3742 5029 -30


Share: