ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📍โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sakaeo@m-society.go.th
หรือทางโทรสาร 0 3742 5201
ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณละมัย บุญสร้าง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
โทรศัพท์มือถือ 095-897-8244

ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 👇
>> แบบการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   (แบบ  กสส. ๐๑) <<

>> เกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม <<


Share: