ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

สำนักงานพัฒนาสังคมแะความมั่นคงของมนุษย์จังสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards หรือพิจารณาเพื่อเข้าร่วมการประกวดไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdpb_vetiver@yahoo.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล <<

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล ENG <<

>> แบบ FORM <<

>> หนังสือเชิญ <<


Share: