ขอเชิญชวน ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนบุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้จัดส่งข้อมูลประวัติผลงานดีเด่นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานและภาพประกอบ รายละ/แห่งละ/คณะละ 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลไปยัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ www.m-culture.go.th/sakaeo


Share: