ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน และคู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน และคู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

>>คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน<<

>>คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร<<


Share: