ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม หัวข้อการประกวด “อารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม”
👉ผู้ใดที่สนใจสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
📌 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น 2 ตําบลท่าเกษม
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://sakaeo.m-culture.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037425029


Share: