การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

** สามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้


Share: