กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดโรงเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดโรงเกลือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดการค้าชายแดน และตลาดโรงเกลือ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: