กิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมปลูกไม้ป่า ปลูกไม้ผล ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ้านวังเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: