กิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายทองพูล มะสูงเนิน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 12.45 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (นายทองพูล มะสูงเนิน) ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมปลูกไม้ป่า ปลูกไม้ผล ปล่อยพันธุ์ปลา รวมถึงมอบพันธุ์ไก่ ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 13 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: