กิจกรรมเปิดตัวลวดลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การจัดงาน “วันพุ่งกระสวยแรกผ้าลายสระแก้ว”

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวลวดลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การจัดงาน “วันพุ่งกระสวยแรกผ้าลายสระแก้ว” เพื่อส่งเสริมการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้นแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว รวมถึงนำลายผ้าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือนักท่องเที่ยว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: