กิจกรรมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. จังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะความคิดเห็นทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการ 1305 ชั้น 3 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: