กิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสระแก้ว (ทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: