กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนิกสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวปุญญิสา เหยือกเงิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนิกสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จำนวน 20 ชุด ณ มัสยิดนุรู้ลฟัตตาห์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น และวัดคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: