กิจกรรมจิตอาสาห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการเศษและนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม. จังหวัดสระแก้ว กองกำลังบูรพาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสาธารณสุขตำบล ร่วมทำความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 3,000 บาท ณ ตำบลห้วยโจด และตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: