กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เพื่อนำหน่วยงานและจิตอาสา ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงพระยาบาลอำเภอตาพระยา และเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลอำเภอตาพระยา จำนวน 4 ราย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพระยาบาลอำเภอตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: