การรับสมัคร “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2564

📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌 การรับสมัคร “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2564แบบเสนอขอฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇👇


Share: