การพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและนำคณะทำงานพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ด้านดนตรี (เล่นขิมบรรเลง,ร้องเพลง) โดยมติที่ประชุม อนุมัติออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: