การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อซักซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในทุกรูปแบบ รวมถึงซักซ้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการการฝึกดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: