การประชุม เพื่อแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และในโอกาสนี้พัฒนาสังคมฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง พม.

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม เพื่อแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และในโอกาสนี้พัฒนาสังคมฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง พม. ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้การประสานงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: