การประชุมและลงนามภาคีความร่วมมือสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมและลงนามภาคีความร่วมมือสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฐานรากและยุทธศาสตร์สร้างความสมอภาคเป็นธรรมในสังคม พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว


Share: