การประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เศรษฐกิจ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการเกษตร รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม (Grand Ballroom) อาคารเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น 9 โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: