การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้ามารับบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: