การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: