การประชุมเครือข่ายการพัฒนาทักษะฝีมีแรงงานโครงการบ้านมั่นคงชนบท พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการพัฒนาทักษะฝีมีแรงงานโครงการบ้านมั่นคงชนบท พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง แผนกิจกรรม ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคงชนบท จังหวัดสระแก้ว และแนะนำภารกิจกระทรวง พม. รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: