การประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: