การประชุมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 อำเภอเขาฉกรรจ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสมใจ พุทธเสนา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 อำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: