การประชุมผู้บริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานให้ความช่วยเหลือแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจและการบริหารจัดการการกระจายอำนาจ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมกับร่วมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: