การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมระดมความคิดเห็นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: