การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้าน การพัฒนาสังคม ตามภารกิจกระทรวงฯ และเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสระแก้ว

– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

– นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว


Share: