การประชุมตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รวมถึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


Share: