การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด (โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: