การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ที่เสนอโครงการขอรับเงินสมทบจากรัฐบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย การขอสมทบครั้งที่ 4 จำนวน 1 กองทุน, การขอสมทบครั้งที่ 5 จำนวน 1 กองทุน, การขอสมทบครั้งที่ 6 จำนวน 9 กองทุน, การขอสมทบครั้งที่ 7 จำนวน 2 กองทุน, การขอสมทบครั้งที่ 8 จำนวน 2 กองทุน และการขอสมทบครั้งที่ 9 จำนวน 5 กองทุน รวมทั้งหมด จำนวน 20 กองทุน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: