การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นโครงการเชิงประเด็นขององค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 6 โครงการ และโครงการเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 600,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: