การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้วด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ชมรม และสมาคมจำนวน 20 แห่ง 22 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 3,775,966 บาท โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: