การประชุมคณะทำงานคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดสระแก้ว เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยการประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ มีรายละเอียดดังนี้ดังนี้

👉อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2566 ได้แก่ นายสำราญ นามไธสง

👉องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 (5 ประเภท) ดังนี้

(1) หน่วยงานของรัฐ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

(3) องค์กรสาธารณประโยชน์ : ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาสามสิบ

(4) องค์กรสวัสดิการชุมชน :องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งมหาเจริญ

(5) องค์กรธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ : บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว


Share: